Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie
Menu góra
Strona startowa Informacje Struktura Inspektoratu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Struktura Inspektoratu, bieżące, menu 1009 - BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Struktura Inspektoratu

Struktura Inspektoratu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO
INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W ŚREMIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej "Regulaminem´´ określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 2. Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

§ 2

Inspektorat działa na podstawie:

 1. odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (T.j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 z późn. zm.),
 2. niniejszego regulaminu.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA INSPEKTORATU

§ 3

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu śremskiego.

§ 4

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
  1. działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  2. postępowaniami administracyjnymi,
  3. postępowaniami egzekucyjnymi,
  4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych, prawidłowym współdziałaniu z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej,
  5. obsługą prawną Inspektoratu,
  6. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
  7. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
  8. przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  9. gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 5

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
  1. zatwierdzanie planów kontroli,
  2. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
  3. udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
  4. udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
  5. występowanie do właściwego organu samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.
 2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
 3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust. l pkt l, 6.

§ 6

Powiatowy Inspektor podpisuje:

 1. decyzje administracyjne i postanowienia,
 2. akty prawa wewnętrznego,
 3. wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 4. wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
 5. odpowiedzi na skargi i wnioski.

Rozdział III
ORGANIZACJA INSPEKTORATU

§ 7

W skład Inspektoratu wchodzą następujące stanowiska:

 1. do spraw kontroli i inspekcji (IK)
 2. do spraw obsługi finansowo - księgowej (FK)
 3. do spraw obsługi kadrowej (K)
 4. do spraw obsługi administracyjno - technicznej (AT)

§ 8

Do zakresu działania stanowiska d/s kontroli i inspekcji należy w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych na podstawie aktualnych przepisów prawa, w zakresie legalności stosowania materiałów budowlanych pod kątem dopuszczenia ich do obrotu i stosowania w budownictwie oraz obowiązkowych kontroli zrealizowanych budów.
 2. Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 3. Sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków poinspekcyjnych, sprawozdań, analiz i informacji oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi.
 4. Współpraca z innymi organami nadzoru w ramach realizacji zadań inspekcyjno - kontrolnych.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zadań należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, określonych ustawą - Prawo budowlane.
 6. Przygotowywanie i opracowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w ramach kompetencji i właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
 7. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
 8. Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 9. Sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedkładanych w PINB dokumentów przez uczestników procesu budowlanego.

§ 9

Do zakresu działania stanowiska d/s obsługi finansowo - księgowej

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

§ 10

Do zakresu działania stanowiska d/s obsługi kadrowej

 1. Prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę naliczania wypłaty wynagrodzeń i przygotowywanie listy wynagrodzeń.
 2. Naliczanie i odprowadzanie podatku.
 3. Ewidencja podatku.
 4. Prowadzenie dokumentacji z ZUS i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Prowadzenie akt osobowych.
 7. Przygotowywanie listy obecności.
 8. Prowadzenie ewidencji obecności w pracy pracowników.
 9. Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych.

§ 11

Do zakresu działania stanowiska d/s administracyjno - technicznej należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:

 1. Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych w zakresie:
  • prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
  • eksploatacji użytkowych obiektów budowlanych,
  • przestrzegania obowiązków stosowania materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
 2. Sprawdzanie kompletności:
  • dokumentacji projektowych, stanowiących załącznik do pozwolenia na budowę,
  • załączników składanych wraz zawiadomieniami o zakończeniu budowy i wnioskami o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 3. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
 4. Sporządzenie korespondencji z wykorzystaniem komputera - sporządzanie czystopisów wg ich pierwotnych zapisów i zgodnie z zasadami dotyczącymi układu pism.
 5. Przyjmowanie i wysyłka korespondencji:
  • przyjmowanie pism od interesantów,
  • pieczętowanie pism stemplem wpływu, bieżąca rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencyjnym i przekazywanie jej inspektorowi.
 6. Prowadzenie rejestrów,
 7. Sporządzanie sprawozdawczości.

§ 12

Przyjmowanie dokumentów i obieg korespondencji odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998 r. - w sprawie instrukcji kancelaryjnej organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074)

 1. Korespondencję przyjmuje referent ds. administracyjno - technicznych, rejestrując ją ilościowo w dzienniku korespondencyjnym, a podania składane do protokołu przyjmują pracownicy inspektoratu, zgodnie z podziałem czynności i przekazują do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Referent ds. administracyjno - technicznych otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem:
  1. adresowanych imiennie,
  2. stanowiących tajemnicę służbową (poufne), które przekazuje odpowiednio kancelarii tajnej i adresatom,
  3. wartościowych, które przekazuje właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem.
 3. Po otwarciu koperty sprawdza się:
  1. czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,
  2. czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki.
 4. Brak załączników lub otrzymanie samych załączników bez pisma przewodniego odnotowuje się na danym piśmie lub załączniku.
 5. Koperty z nienaruszonym znaczkiem pocztowym (stemplem pocztowym) dołącza się tylko do pism:
  1. poufnych, wartościowych, poleconych, ekspresowych, za dowodem doręczenia,
  2. dla których istotna jest data nadania (stempla pocztowego), np. skargi, odwołania itp.,
  3. w których brak nadawcy lub daty pisma,
  4. mylnie skierowanych,
  5. załączników nadesłanych bez pisma przewodniego,
  6. w razie niezgodności zapisów na kopercie z ich zawartością.
 6. Potwierdzenie otrzymania pisma kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo.
 7. Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania.

§ 13

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 109, poz. 1165 z późn. zm.)
 2. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 Nr 49, poz. 483 z późn. zm)

Metryka

sporządzono
2008-06-02 przez Leszek Górecki
udostępniono
2008-06-02 02:00 przez Leszek Górecki
zmodyfikowano
2008-07-31 02:00 przez Leszek Górecki
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1278
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.